Prolongering av rammeavtale med Oslo kommune – Klima- og energifondet

Oslo kommune benytter seg av opsjonen om å forlenge kontrakten med ett år til 31.8.16. 

REINERTSEN AS ved Energi- og miljøgruppen i Oslo er operatør for tilskuddsordningen til Klima- og energifondet som forvaltes av Oslo kommune Bymiljøetaten Enøk. Klima- og energifondet er på ca. 470 mill. kr og blir brukt til å gi tilskudd og lån til gjennomføring av enøktiltak i private boliger, sameier og næringsbygg. Som operatør for fondet er hovedoppgavene våre rådgiving og saksbehandling, opplæring og kursing, rapportering, klimaregnskap, utredninger, FoU og pilotprosjekter.


Som operatør er vi er hovedkontaktpunkt mot søkere og byggeiere, vi utøver saksbehandling og gir energifaglig rådgivning for både små husholdninger, sameier og næringsbygg i forbindelse med søknader, ferdigmeldinger og kvalitetssikring av enøkanalyser. Vi arrangerer informasjonskvelder, utarbeider annonser og informasjonsmateriale, utvikler Facebook-siden til fondet, gir kurs i energioppfølgingssystem, godkjenner enøkkonsulenter for tilskuddsordningen, utarbeider klimaregnskap for Oslo kommune og rapporterer data om søknader, utbetalinger, besparelser, Co2-reduksjon og annet fondet har oppnådd på månedsbasis til kommunen.  201503_prolongering-av-rammeavtale-klima-og-energifondet_vet-ikke-kilde-enda
Ill. Katerina M. M. Lightfoot for REINERTSEN AS.

Ill. Katerina M. M. Lightfoot for REINERTSEN AS.
Ill. Katerina M. M. Lightfoot for REINERTSEN AS.

Design: HK, CMS: Wondercode