Etikk og samfunnsansvarREINERTSEN er opptatt av måten vi opptrer på. REINERTSEN skal ha en forretningskultur som kjennetegnes av åpenhet, tillit, redelighet, integritet og respekt. REINERTSENs medarbeidere skal opptre og handle etisk forsvarlig i forhold til omgivelser og samfunn. I dette ligger forståelsen av at REINERTSEN er en viktig samfunnsaktør som tar hensyn til sine omgivelser ved utøvelse av forretningsvirksomheten.

Etiske regler

Det er viktig å ha en høy forretningsetisk standard for all virksomhet vi utøver uavhengig av geografien til kontor, anlegg, fabrikasjonsanlegg og installasjon. REINERTSEN har etablert et sett med etiske regler som bygger opp under vår forretningskultur, og den skal sikre at alle medarbeidere i REINERTSEN opptrer i henhold til samme verdigrunnlag.

Reglene er en integrert del av virksomhetens styringssystem og gjelder for alle ansatte, styremedlemmer, innleide, og alle som opptrer på vegne av REINERTSEN i alle divisjoner. Det er utformet en veiledning med eksempler og dilemma som utfyller de forretningsetiske reglene.
REINERTSENs etiske krav bygger på REINERTSENs kjerneverdier:

  • Ambisiøs: I REINERTSEN utfordrer vi oss selv og strekker oss lenger. Vi er kreative og tar iniativ til nye og bedre løsninger. Vi er alltid på hugget etter utvikling. Individuell fremdrift, konsernets fremdrift, teknologisk fremdrift og hvert enkelt prosjekts fremdrift gjør at vi alltid søker å levere beste løsning til rett tid og avtalt pris.
  • Kompetent: Vi er gode kolleger med høy kompetanse og bred erfaring. I REINERTSEN jobber vi sammen i hele verdikjeden. Samspillet av kompetanse gir oss konkurransekraft og gjør oss til en ettertraktet leverandør. Høyt kompetente medarbeidere spiller hverandre gode i tverrfaglige team. Det gir gode og kostnadseffektive løsninger for våre kunder.
  • Handlekraftig: Vi er et familieeid firma. Vi mener det betyr korte beslutningsveier og langsiktig strategi. Derfor snur vi oss raskt og iverksetter tiltak med en gang prosjektene krever det. Vi har hele verdikjeden i eget hus, det gir oss oversikt og evne til å handle. Handlekraft til forbedringer og handlekraft til å gripe nye markedsmuligheter.

Design: HK, CMS: Wondercode