Helse Miljø SikkerhetREINERTSEN skal være ledende innen HMS. Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle god HMS-kultur og sikkerhetsadferd i våre aktiviteter slik at det ikke forekommer ulykker, tap eller skader på mennesker, miljø eller materiell. Vi i REINERTSEN mener at et systematisk arbeid innen HMS bidrar til bedre effektivitet og lønnsomhet.

REINERTSEN arbeider i henhold til et styringssystem med metoder og prosedyrer innen HMS som skal benyttes av alle medarbeidere. Dette er i samsvar med vår HMS-politikk.

Helse og arbeidsmiljø

REINERTSEN arbeider for at alle medarbeidere skal trives og at ingen skal ta skade av det arbeidet som utføres. Vi har etablert en fungerende HMS-organisasjon i henhold til lovverket. Organisasjonen inkluderer en HMS&K-avdeling på konsernnivå som styrker linjen mellom basis og prosjekter. Arbeidsmiljøkartegginger og risikovurderinger av det fysiske arbeidsmiljøet gjennomføres for å kartlegge status og iverksette tiltak. Videre benyttes arbeidsmiljøundersøkelser for kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø, samt et aktivt sykefraværsarbeid.

Ytre miljø

REINERTSEN skal ivareta lovkrav innen ytre miljø og forbedring av miljøeffektivitet. Vårt styringssystem er basert på kravene i miljøstandard ISO 14001 og divisjon Engineering og Fabrikasjon&Installasjon, Orkanger er sertifisert i henhold til standarden.

Sikkerhet og sikring

Foruten mål om null ulykker, tap eller skader på menneske, materiell og miljø, har REINERTSEN mål om at fasiliteter, dokumentasjon og IT-systemer skal være tilfredsstillende sikret. Det gjennomføres aktiviteter i basis og i prosjekt for å ivareta riktige arbeidsmetoder og for å rette fokus mot kritiske områder. REINERTSEN har etablert beredskapssystemer i konsern, for det enkelte prosjekt og på lokasjoner. I REINERTSEN er det et grunnleggende prinsipp at enhver ansatt aktivt skal medvirke til oppnåelse av HMS-mål og til videreutvikling av bedriftens styringssystem og HMS-kultur.

Design: HK, CMS: Wondercode